Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

plošiny SCHRAMKO 4D vyrábajú AIRBUS

Obchodné podmienky podnikateľa Ing. Ľuboš Schramko, Bratislavská 57, 903 01 Senec

Článok 1.
Uzavretie kúpnej zmluvy
1.1. Obchodné podmienky podnikateľa Ing. Ľuboš Schramko sú podľa ustanovenia § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka súčasťou obsahu kúpnej zmluvy uzavretej medzi podnikateľom Ing. Ľuboš Schramko ako predávajúcim a druhou zmluvnou stranou ako kupujúcim.
1.2. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú podľa § 273 ods. 2 Obchodného zákonníka prednosť pred znením Obchodných podmienok.
1.3. Uzavretiu kúpnej zmluvy predchádza objednávka kupujúceho, ktorá môže byť urobená písomne, ústne, alebo iným spôsobom nespochybňujúcim rozsah a určitosť požiadavky na budúci predmet plnenia.
1.4. Každá písomná (listová, faxová, e-mailová) objednávka sa považuje za záväznú a považuje sa za návrh kúpnej zmluvy s dodacími a obchodnými podmienkami v zmysle Obchodných podmienok podnikateľa Ing. Ľuboš Schramko. Takáto objednávka je nezáväzná len vtedy, ak je v nej výslovne uvedené, že je nezáväzná.
1.5. Potvrdením návrhu kúpnej zmluvy je zálohová faktúra predávajúceho obsahujúca najmä predmet plnenia, cenu a termín dodávky, vrátane jej prílohy obchodných podmienok platných pre príslušný kalendárny rok.
1.6. Ak takéto potvrdenie kúpnej zmluvy predávajúci doručí na základe záväznej objednávky kupujúcemu, kúpna zmluva je uzavretá okamihom doručenia potvrdenia zmluvy kupujúcemu.
1.7. Uzavretou kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný predmet plnenia a previesť na neho vlastnícke právo a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu.

Článok 2.
Predmet plnenia
2.1. Predmetom plnenia je hnuteľná vec, prípadne aj služba predávajúceho, uvedená v kúpnej zmluve, resp. v záväznej ponuky vystavenej predávajúcim.
2.2. Predávajúci si vyhradzuje právo technických zmien na predmete plnenia, ktoré nemajú vplyv na požiadavky kupujúceho špecifikované v jeho objednávke.
2.3. Ak nie je dohodnuté inak, kupujúci si dopravu na miesto určenia zabezpečí na vlastné náklady.

Článok 3.
Čas plnenia
3.1. Čas plnenia je určený individuálne v každej kúpnej zmluve.
3.2. Čas plnenia, určený v zmluve sa predlžuje o dobu, po ktorú trvala prekážka, brániaca splneniu termínu plnenia, ak táto prekážka bola spôsobená vyššou mocou, nepredvídateľnými technickými závadami na výrobných zariadeniach, chybným plnením subdodávateľa, konaním na TI SR a prerušením dodávky elektrickej energie dôsledkom porúch a havarijných stavov. Počas doby trvania prekážky predávajúci nie je v omeškaní. Do času plnenia sa nezapočítava výluka predávajúceho počas celozávodnej dovolenky v období od 20. decembra do 10. januára nasledovného roku.
3.3. Predávajúci neručí za dodržanie dojednaného času plnenia, v prípade neuhradenia zálohovej faktúry v lehote splatnosti.

Článok 4.
Dodacie podmienky
4.1. Kupujúci je povinný v lehote do 5 dní od uzavretia zmluvy predávajúcemu doručiť podklady, potrebné pre osadenie predmetu plnenia na požadované miesto určenia (stavebnú situáciu miesta určenia). Pri nesplnení tejto povinnosti predávajúci neručí za obmedzenia pri užívaní predmetu plnenia vzniknuté dôsledkom nedostatočného informovania predávajúceho, resp. má právo odmietnuť osadenie, ak to technicky nie je možné vzhľadom na prekážky na mieste určenia a tým sa považuje dodávka za splnenú.
4.2. Kupujúci môže požiadať o vyhotovenie podkladov pre osadenie predmetu plnenia na požadované miesto určenia, t.j. zameranie a vyhotovenie stavebnej situácie za poplatok 100 EUR + DPH pri jednom výrobku a 50 EUR + DPH za každý ďalší výrobok, ak ide o dodanie na jedno miesto určenia v rámci jednej zmluvy, cestovné náhrady podľa platných predpisov a stratu času 14.94 EUR + DPH za každú hodinu strávenú na ceste, pokiaľ cesta v jednom smere je dlhšia ako jedna hodina.
4.3. Ak je súčasťou predmetu plnenia osadenie výrobku, kupujúci je povinný do termínu dodávky zabezpečiť kompletnú stavebnú pripravenosť, a to elektroinštaláciu prípojky (400V), ktorá musí byť chránená prepäťovou ochranou k požadovanému miestu osadenia ovládacej skrinky a k miestu osadenia predmetu plnenia, zaslať Správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického prívodu v zmysle STN 33 1500 a kompletné stavebné práce potrebné pre osadenie predmetu plnenia. Taktiež je povinný pristaviť v deň osadenia manipulačné zariadenie (autožeriav, vysokozdvižný vozík) a zabezpečiť pre osadenie riadny prístup. Predávajúci rozhoduje o type manipulačného zariadenia.
4.4. V prípade, že si kupujúci zabezpečuje dopravu zariadenia alebo jeho časti, predávajúci má právo odmietnuť nakládku v prípade, že toto motorové vozidlo nezodpovedá veľkosti objednaného tovaru a nakládka by bola značne komplikovaná ( ložná plocha nákladného motorového vozidla musí min. zodpovedať plošným rozmerom objednaného zariadenia alebo jeho časti, ktoré mieni prepravovať)
4.5. Ak je súčasťou predmetu plnenia osadenie výrobku, predávajúci dodá kupujúcemu v lehote najneskôr 30 dní pred dátumom osadenia predmetu plnenia, pokiaľ nebolo dohodnuté inak dokumentáciu pre zabezpečenie stavebnej pripravenosti kupujúcim, potrebnej pre osadenie predmetu plnenia.
4.6. Ak je to vo výrobných možnostiach predávajúceho, predávajúci môže súhlasiť so zmenou, prípadne rozšírením predmetu plnenia, písomne požadovaného kupujúcim pred dojednaným časom plnenia, len za podmienky, ak sa kupujúci písomne vopred zaviaže, že zaplatí aj prípadné zvýšenie ceny z titulu rozšírenia alebo zmien predmetu plnenia.
4.7. Kupujúci je povinný zabezpečiť stavebnú pripravenosť riadne a včas. Ak pre porušenie tejto povinnosti spôsobí zmarenie osadenia zodpovedá predávajúcemu za škodu tým vzniknutú, a to vo výške dohodnutej ceny za osadenie predmetu plnenia a ostatných nákladov spojených s osadením predmetu plnenia. 
Predávajúci je oprávnený nové osadenie v náhradnom termíne vykonať až po zaplatení tejto škody a odstránení vád stavebnej pripravenosti.
4.8. Ak kupujúci požiada predávajúceho o kontrolu stavebnej pripravenosti pred osadením predmetu plnenia, je povinný predávajúcemu zaplatiť poplatok 100 EUR + DPH a 34 EUR + DPH za každé ďalšie miesto stavebnej pripravenosti v rámci jedného miesta určenia v rámci jednej zmluvy, cestovné náhrady podľa platných predpisov a stratu času 14.94 EUR + DPH za každú hodinu strávenú na ceste, pokiaľ cesta
v jednom smere je dlhšia ako jedna hodina.
4.9 Kupujúci má právo, na základe oznámenia predávajúceho o ukončení výroby, vykonať u predávajúceho prehliadku výrobku a prevziať doklady na jeho užívanie s prílohami.
4.10 Predávajúci je oprávnený predmet plnenia dodávať aj priebežne a tento priebežne aj fakturovať.

Článok 5.
Platobné podmienky
5.1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú cenu za predmet plnenia v lehote splatnosti faktúr.
5.2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu zálohu 50 % z ceny predmetu plnenia s DPH najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia zálohovej faktúry. Ďalších 50 % z ceny s DPH sa kupujúci zaväzuje zaplatiť v lehote splatnosti ďalšej zálohovej faktúry, avšak ešte pred dodaním predmetu plnenia.
5.3. Ak kupujúci nezaplatí prvú zálohovú faktúru, predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy. Ak predávajúci využije právo na odstúpenie od zmluvy, kupujúci je povinný predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu - - náklady za prípravné a konštrukčné práce a ďalšie súvisiace náklady, minimálne však 30 % z ceny predmetu plnenia s DPH.
5.4. Predávajúci vystaví po obdržaní zálohových úhrad v zákonnej lehote daňové doklady a v prípade cenových rozdielov vzniknutých z titulu dodatočne dojednaných zmien v predmete plnenia, aj s ich vyúčtovaním.
5.5. Predmet plnenia zostáva vo vlastníctve predávajúceho, až do uhradenia jeho ceny ako aj prípadných zmluvných pokút, úrokov z omeškania, škôd a poplatkov.
5.6. Ak je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu popri cene za predmet plnenia aj iné platby, uvedené v článku 8., čiastkovo poukazované platby kupujúcim sa považujú v takomto prípade najprv za úhradu týchto platieb, až následne sa jeho ďalšie peňažné plnenia započítavajú do úhrady ceny predmetu plnenia.
5.7. Zaplatením sa považuje dátum pripísania sumy na účet predávajúceho.
5.8. Ak sa kupujúci a predávajúci dohodnú na iných platobných podmienkach ako sú uvedené v bode 5.2, kupujúci je povinný dodržať dohodnuté lehoty splatnosti. V prípade nedodržania lehoty splatnosti ( akejkoľvek úhrady ) takto dohodnuté platobné podmienky strácajú platnosť a pri ďalších platbách sa bude postupovať podľa bodu 5.2 Rovnako uvedená zmena platobných podmienok platí, ak kupujúci je v omeškaní so stavebnou pripravenosťou, čím predávajúcemu neumožní predmet plnenia dodať a osadiť.

Článok 6.
Všeobecné ustanovenie o cenách
6.1. Predávajúci informuje kupujúcich o cenách ponúkaných druhov výrobkov vo svojich cenníkoch a cenových ponukách. V cenníkoch sú uvádzané ceny výrobkov v štandardnom prevedení (rampy).
Cenové ponuky sú vypracovávané na individuálne určené výrobky (plošiny) podľa technických parametrov požadovaných kupujúcim Platnosť týchto cien je obmedzená lehotou uvedenou v ponuke.
6.2. Predávajúci má právo zmeniť cenu predmetu plnenia v prípade, že kupujúci neuhradil vyúčtovanú zálohu v požadovanom termíne splatnosti, avšak maximálne jednostranne bez dohody o 10% z celkovej ceny plnenia. V prípade, že bude nutné zvýšiť cenu viac ako 10% - len na základe vzájomnej dohody, v prípade keď k nej nedôjde, môže ktorákoľvek zo strán od zmluvy odstúpiť a v tomto prípade predávajúcemu prináleží náhrada škody vo výške 30% z celkovej ceny plnenia, ktorý je kupujúci povinný uhradiť do 7 dní od jej vyúčtovania predávajúcim. Uvedený bod sa nevzťahuje na prípady, keď kupujúci zálohovú faktúru uhradí v lehote splatnosti a v tom prípade, je predávajúci povinný dohodnutú cenu za predmet plnenia považovať za fixnú.
6.3. Ceny uvádzané v cenníkoch a cenových ponukách sú nezáväzné, záväznými sú iba ceny dohodnuté v kúpnej zmluve (v potvrdení objednávky). Každá cenová ponuka je časovo obmedzená. Ceny v cenníkoch a cenových ponukách sú uvádzané bez DPH.
6.4. Cenou za predmet plnenia sa rozumie cena za dodaný výrobok a za ďalšie plnenia podľa zmluvy (nadštandardná výbava, osadenie, doprava a iné), vrátane DPH, pokiaľ je samostatne uvedená.

Článok 7.
Reklamačné podmienky
7.1. Predávajúci dáva záruku za akosť tovaru v záručnom liste, ktorý je súčasťou sprievodnej technickej dokumentácie (návod na obsluhu a údržbu). Začiatok plynutia záručných dôb a dĺžky záručných dôb sú uvedené v záručnom liste.
7.2. Záručná doba na oceľovú konštrukciu dodaného tovaru je 36 mesiacov za podmienky, že bude pravidelná údržba vykonaná v zmysle návodu na obsluhu a údržbu a záručná doba jednotlivých komponentov, zabudovaných do dodaného tovaru je max. 24 mesiacov, avšak na prirodzené opotrebenie jednotlivých dielov, aj keď je doba kratšia ako 24 mesiacov, záruka sa nevzťahuje.
7.3. Vady zistiteľné pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný reklamovať ihneď, v opačnom prípade sa na takúto vadu záruka nevzťahuje. V ostatných prípadoch je kupujúci povinný reklamovať vady písomne bez zbytočného odkladu.
7.4. Na komponenty, ktoré v priebehu záruky sú bežne opotrebované používaním sa záruka nevzťahuje. Ich oprava, resp. výmena je predmetom bežnej prevádzkovej údržby. Záruka sa nevzťahuje ani na prípady poškodenia tovaru neodbornou obsluhou.
7.5. Počas záručnej doby je kupujúci povinný zabezpečiť pravidelnú údržbu tovaru v zmysle návodu na obsluhu a údržbu a záručného listu. Pri porušení tejto povinnosti sa na predmetný tovar záruka nevzťahuje.
Nedodržanie tejto povinnosti zbavuje predávajúceho zodpovednosti za akékoľvek vzniknuté vady. Na pravidelnú údržbu a po záručný servis kupujúci môže uzatvoriť samostatnú zmluvu s predávajúcim.
7.6. Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevzniká, ak tieto vady boli spôsobené po prechode nebezpečenstva škody na tovare vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok.
7.7. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu bez zbytočného odkladu, spravidla do 3 pracovných dní, najneskôr však do 30 dní, v závislosti od náročnosti odstránenia reklamovanej vady.
7.8. Ak predávajúci oznámi kupujúcemu, že pri vybavení reklamácie je nevyhnutné reklamovaný tovar dodať do sídla predávajúceho (týka sa to najmä mobilných a prenosných výrobkov), doba na vybavenie reklamácie podľa čl. 7.7. plynie až od okamihu dodania reklamovaného tovaru.
7.9. Zásahy do tovaru počas záručnej doby môže kupujúci vykonať len s písomným súhlasom predávajúceho, v opačnom prípade sa na vady tým vzniknuté záruka nevzťahuje.
7.10. Ak je reklamácia opodstatnená, kupujúci má právo na bezplatné odstránenie vád tovaru ( opravu, výmenu komponentov).
7.11. Opodstatnenosť reklamácie posudzuje predávajúci.
7.12. Ak predávajúci zistí, že reklamácia je neopodstatnená, kupujúci je povinný zaplatiť všetky náklady súvisiace s vybavením takejto reklamácie. Nezaplatením týchto nákladov predávajúci má právo odmietnuť vykonať záručný a po záručný servis na reklamovanom tovare, právo predávajúceho na vymáhanie pohľadávky zostane nedotknuté.
7.13. Ak ide o tovar, ktorý pre užívanie vyžaduje osadenie, predávajúci dáva záruku na takýto tovar len v prípade, ak si kupujúci spolu s tovarom objedná aj osadenie a toto osadenie vykoná výhradne predávajúci, alebo ním poverená tretia osoba.
7.14. Kupujúci nemá právo okrem nárokov z vád tovaru uplatnených v rámci reklamácie na ďalšie plnenia.

Článok 8.
Úroky z omeškania, náhrada škody, zmluvné pokuty a poplatky
8.1. Ak je kupujúci v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti je povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Pokiaľ kupujúci nezaplatí v plnej výške splatné peňažné plnenia, predávajúci môže odmietnuť ďalšie plnenia v prospech kupujúceho.
8.2. Ak kupujúci neodoberie predmet plnenia včas a dostane sa tým do omeškania viac ako 14 dní, kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za každý jednotlivý tovar skladné vo výške 6.64 EUR + DPH za každý deň omeškania, najmenej však vo výške 93 EUR + DPH za každý jednotlivý tovar. V takomto prípade sa skladné počíta už od prvého dňa omeškania.
Predávajúci skladné nebude účtovať prípade, ak kupujúci uhradí celý predmet plnenia v lehote splatnosti na základe ďalšej zálohovej faktúry. Predávajúci poskytne uskladnenie kupujúcemu bezplatne na dobu nie dlhšiu ako 60 dní, v prípade, že kupujúci do 10 dní od oznámenia o ukončení výroby (bez dopravy a osadenia) uhradí zvyšok kúpnej ceny za predmet plnenia. Ak kupujúci ani po uplynutí uvedenej lehoty neodoberie predmet plnenia, kupujúci je povinný zaplatiť predávajúceho skladné podľa 1. odstavca tohto
bodu, účtované 61. dňom.
8.3. Ak kupujúci neodoberie už zaplatený tovar do lehoty, keď skladné dosiahne sumu 70 % z ceny tovaru (bez osadenia a dopravy) alebo ak doba skladovania dosiahne 1 rok, predávajúci je oprávnený takto skladovaný tovar započítať na úhradu dlžného skladného, čím predávajúcemu zaniknú všetky záväzky voči kupujúcemu.
8.4. Ak predávajúci odstúpi od zmluvy z dôvodu, že kupujúci nezaplatil prvú zálohovú faktúru, kupujúci je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu predstavujúcu náklady za prípravné a konštrukčné práce a ďalšie súvisiace náklady, minimálne však 30 % z ceny predmetu plnenia s DPH.
8.5. Ak je v zmluve dohodnutá možnosť odstúpenia od zmluvy kupujúcim po tom čo poskytol už čiastkové peňažné plnenie, pri odstúpení je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu v sume 50 % z dojednanej ceny plnenia, ak k odstúpeniu dôjde v prvej tretine doby plnenia, 70 % ak k odstúpeniu dôjde v druhej tretine doby plnenia, a v sume 100 % ak k odstúpeniu dôjde v tretej tretine doby plnenia
8.7. Ak sa predávajúci výlučne dôsledkom vlastného zavinenia dostane do omeškania s dodaním predmetu plnenia a toto omeškanie trvá viac ako 14 dní, predávajúci na základe požiadavky kupujúceho poskytne kupujúcemu zľavu v sume 0,05 % z ceny nedodaného tovaru za každý deň omeškania nasledujúci po štrnástom dni, najviac však do sumy 20 % z ceny nedodaného tovaru. Uvedenú žiadosť však si musí
kupujúci uplatniť a doručiť predávajúceho najneskôr jeden deň pred dodaním predmetu plnenia.
8.8. Ak kupujúci, ktorý je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, ktorý predstavuje úhrne dlžnú istinu spolu s úrokom s omeškania (čl. 8.1 ) 50 % a viac z ceny dodaného predmetu plnenia ( bez DPH ) má predávajúci právo už dodaný predmet plnenia odobrať naspäť na náklady kupujúceho bez povinnosti vrátenia už zaplatenej časti finančného plnenia.
Kupujúci nesmie preniesť vlastnícke právo na jeho odberateľa pokiaľ nemá voči predávajúcemu všetky finančné povinnosti vysporiadané.
8.9. Kupujúci nie je oprávnený použiť zakúpený tovar pre účely vyhotovenia rovnakého alebo podobného výrobku alebo príslušenstva k takémuto výrobku, ani ho poskytnúť tretej osobe na ďalšiu podnikateľskú činnosť, ktorá by mala čo i len náznak konkurencie. Pri porušení tohto ustanovenia je kupujúci zodpovedný za škodu tým spôsobenú a je povinný predávajúcemu túto škodu zaplatiť formou zmluvnej
pokuty v sume 330 tisíc €, ak však škoda prevýši túto sumu, je povinný zaplatiť tiež škodu prevyšujúcu sumu zmluvnej pokuty. Zmluvná pokuta, resp. škoda je splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy na jej úhradu.

Článok 9.
Ostatné zmluvné podmienky
9.1. Kupujúci bez písomného súhlasu predávajúceho nemôže postúpiť svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvy na tretiu osobu.
9.2. Výrobky „SCHRAMKO“ sú chránené autorskými právami.                                                                                                                                      9.3. Kupujúci súhlasí s použitím foto alebo video dokumentácie zo zrealizovanej zákazky, záznamu z používania predmetu plnenia, na účely propagácie a reklamy predávajúceho v zmysle týchto dodacích podmienok.

Článok 10.
Záverečné ustanovenia
10.1. Právne vzťahy neupravené v kúpnej zmluve, ktorej súčasťou sú tieto obchodné podmienky sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
10.2. Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.1.2017.
10.3. Tieto Obchodné podmienky sú v plnom znení dostupné na našej internetovej stránke a je možné si ich stiahnuť a majú rovnaký právny účinok ako Obchodné podmienky doručené kupujúcemu poštou alebo osobne.

Kvalita nie je vecou náhody, ale je to vždy výsledok úsilia, snahy, inteligentného riadenia so správnou orientáciou na efektívnu realizáciu a predstavuje uvážený výber z mnohých riešení“Kvalita nie je vecou náhody, ale je to vždy výsledok úsilia, snahy, inteligentného riadenia so správnou orientáciou na efektívnu realizáciu a predstavuje uvážený výber z mnohých riešení“

HP 20-25-50-45-s2HP 20-25-50-45-s2

HP 20-25-50-45-s2HP 20-25-50-45-s2